แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนผิด
เพชร
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
ตะบองเพชร
สะเทือน
2. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
โจษ
แหง
สร้างสรรค์
จันทร์
พรรณ
3. ข้อใดเขียนผิด
ศักดิ์ศรี
กลาสี
ขะมักเขม้น
ขบวน
คณนา
4. ข้อใดเขียนผิด
ทราบ
ต้นไทร
ซึมซาบ
ซาบซ่าน
พุทรา
5. ข้อใดเขียนผิด
บ่าไหล่
ปลาไหล
ไหล่หิน
หลงไหล
อะไหล่
6. คำในข้อใดเขียนผิด
บรรจง
สัมภาษณ์
กำปนาท
บันเทิง
บรรเลง
7. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิท
ปัจจามิตร
ปัดจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิด
8. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะเทือน
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
9. ข้อใดเขียนถูกต้อง
เกลาไม้
ซื่อสัตว์
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
สัตย์ป่า
10. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
ขนม
ตลาด
สงบ
ฉลาด
กรง
11. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ขว้าง
ตรอง
อยู่
กว้าง
ไขว่
12. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสุข
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความสำราญ
ความดีใจ
13. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะพาน
สอาด
สดวก
สะบาย
สะงบ
14. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ตลาด=ตะ-ลาด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
15. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สูตรอากาส
สสิธร
พิพาทษ์
โอกาส
ประรอท
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 14-07-20 3:58:14 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::