แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
สงบ
ขนม
ฉลาด
กรง
ตลาด
2. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
สร้างสรรค์
พรรณ
จันทร์
โจษ
แหง
3. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความสำราญ
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสุข
ความเศร้าใจ
4. ข้อใดเขียนผิด
ศักดิ์ศรี
กลาสี
ขะมักเขม้น
ขบวน
คณนา
5. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะงบ
สะพาน
สะบาย
สอาด
สดวก
6. ข้อใดเขียนผิด
สะบัด
สะเบียง
สะบ้า
สะเทือน
สะอาด
7. ข้อใดเขียนผิด
ทราบ
ต้นไทร
ซึมซาบ
ซาบซ่าน
พุทรา
8. ข้อใดเขียนถูกต้อง
เกลาไม้
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
สัตย์ป่า
ซื่อสัตว์
9. คำในข้อใดเขียนผิด
บรรจง
บรรเลง
สัมภาษณ์
กำปนาท
บันเทิง
10. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิท
ปัดจามิด
11. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ตรอง
กว้าง
อยู่
ขว้าง
ไขว่
12. ข้อใดเขียนผิด
อะไหล่
บ่าไหล่
ปลาไหล
หลงไหล
ไหล่หิน
13. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ตลาด=ตะ-ลาด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
14. ข้อใดเขียนถูกต้อง
พิพาทษ์
สูตรอากาส
โอกาส
สสิธร
ประรอท
15. ข้อใดเขียนผิด
เพชร
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
ตะบองเพชร
สะเทือน
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-10-18 2:00:29 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::