แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนผิด
สะอาด
สะบัด
สะเบียง
สะบ้า
สะเทือน
2. ข้อใดเขียนผิด
พุทรา
ต้นไทร
ซึมซาบ
ซาบซ่าน
ทราบ
3. ข้อใดเป็นอักษรนำ
อยู่
ขว้าง
กว้าง
ตรอง
ไขว่
4. ข้อใดเขียนผิด
เพชร
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
ตะบองเพชร
สะเทือน
5. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
สงบ
ขนม
ตลาด
ฉลาด
กรง
6. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สสิธร
พิพาทษ์
สูตรอากาส
ประรอท
โอกาส
7. คำในข้อใดเขียนผิด
บรรจง
บรรเลง
สัมภาษณ์
กำปนาท
บันเทิง
8. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
โจษ
พรรณ
แหง
สร้างสรรค์
จันทร์
9. ข้อใดเขียนผิด
บ่าไหล่
ปลาไหล
ไหล่หิน
หลงไหล
อะไหล่
10. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สอาด
สะบาย
สดวก
สะพาน
สะงบ
11. ข้อใดเขียนผิด
ศักดิ์ศรี
กลาสี
คณนา
ขะมักเขม้น
ขบวน
12. ข้อใดเขียนถูกต้อง
เกลาไม้
ปราบปลาม
ปราบปลื้ม
สัตย์ป่า
ซื่อสัตว์
13. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิท
ปัดจามิด
ปัจจามิตร
14. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ตลาด=ตะ-ลาด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
15. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสำราญ
ความสุข
ความเศร้าใจ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-06-21 11:57:56 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::