แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดเขียนผิด
สะบ้า
สะบัด
สะเทือน
สะเบียง
สะอาด
2. ข้อใดเขียนผิด
ซาบซ่าน
ซึมซาบ
พุทรา
ต้นไทร
ทราบ
3. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
กรง
ขนม
ตลาด
ฉลาด
สงบ
4. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ไขว่
ขว้าง
กว้าง
ตรอง
อยู่
5. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะพาน
สอาด
สดวก
สะบาย
สะงบ
6. ข้อใดเขียนผิด
บ่าไหล่
หลงไหล
อะไหล่
ปลาไหล
ไหล่หิน
7. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สัตย์ป่า
ปราบปลื้ม
เกลาไม้
ปราบปลาม
ซื่อสัตว์
8. ข้อใดเขียนถูกต้อง
ประรอท
สูตรอากาส
สสิธร
พิพาทษ์
โอกาส
9. ข้อใดอ่านถูกต้อง
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ตลาด=ตะ-ลาด
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
ถนัด = ถะ-นัด
10. คำในข้อใดเขียนผิด
กำปนาท
บรรจง
สัมภาษณ์
บรรเลง
บันเทิง
11. ข้อใดเขียนผิด
กลาสี
คณนา
ศักดิ์ศรี
ขะมักเขม้น
ขบวน
12. ข้อใดเขียนผิด
ตะบองเพชร
เพชร
บอระเพ็ด
สะเทือน
เพ็ชฌฆาต
13. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
จันทร์
สร้างสรรค์
พรรณ
โจษ
แหง
14. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัดจามิด
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิท
ปัจจามิด
15. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเศร้าใจ
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสุข
ความสำราญ
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 19-02-19 8:18:11 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::