แบบทดสอบออนไลน์ (Online Testing)
1. ข้อใดอ่านถูกต้อง
อัชฌาสัย = อัด-ชา-ไสย
พิสมัย = พิ-สะ-ไหม
ถนัด = ถะ-นัด
ฝรั่งเศส = ฝะ-หรั่ง-เศด
ตลาด=ตะ-ลาด
2. ข้อใดเขียนผิด
เพชร
บอระเพ็ด
เพ็ชฌฆาต
ตะบองเพชร
สะเทือน
3. คำในข้อใดเป็นคำพ้องรูป
จันทร์
สร้างสรรค์
พรรณ
โจษ
แหง
4. โทมนัส มีความหมายว่าอะไร
ความเบิกบาน
ความดีใจ
ความสำราญ
ความสุข
ความเศร้าใจ
5. ข้อใดเขียนผิด
ศักดิ์ศรี
กลาสี
คณนา
ขะมักเขม้น
ขบวน
6. ข้อใดเป็นอักษรนำ
ตรอง
อยู่
ขว้าง
ไขว่
กว้าง
7. ข้อใดเขียนผิด
ต้นไทร
ซาบซ่าน
พุทรา
ซึมซาบ
ทราบ
8. ข้อใดเขียน ปัด-จา-มิด ได้ถูกต้อง
ปัจจามิต
ปัจจามิตร
ปัจจามิด
ปัจจามิท
ปัดจามิด
9. คำในข้อใดเขียนผิด
บันเทิง
กำปนาท
บรรจง
สัมภาษณ์
บรรเลง
10. ข้อใดเขียนผิด
บ่าไหล่
หลงไหล
อะไหล่
ปลาไหล
ไหล่หิน
11. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สะงบ
สะพาน
สะบาย
สอาด
สดวก
12. ข้อใดเขียนผิด
สะเบียง
สะบ้า
สะบัด
สะอาด
สะเทือน
13. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สัตย์ป่า
ปราบปลื้ม
ซื่อสัตว์
เกลาไม้
ปราบปลาม
14. ข้อใดเป็นคำควบกล้ำ
สงบ
ขนม
ฉลาด
กรง
ตลาด
15. ข้อใดเขียนถูกต้อง
สสิธร
โอกาส
พิพาทษ์
สูตรอากาส
ประรอท
คำชี้แจง
- ถ้าไม่กรอกทั้งชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- ผลสอบจะเก็บเพียง 100 ระเบียนสุดท้าย โดยเรียงจากเวลาล่าสุด
- ถ้าทำข้อสอบไม่ครบ จะไม่ตรวจข้อสอบให้
- เมื่อมีการตรวจคำตอบ จะบันทึกชื่อ และคะแนน ลงฐานข้อมูล พร้อมเวลาเริ่มทำ และเวลาสิ้นสุด
ชื่อของผู้ทำข้อสอบ : เช่น บุรินทร์
สกุลของผู้ทำข้อสอบ : เช่น รุจจนพันธุ์
ต้องกรอกชื่อ และสกุลของผู้ทำข้อสอบ และทำครบทุกข้อ
จึงจะตรวจ และบันทึกผลการทำข้อสอบ ลงสถิติผู้ทำข้อสอบ 100 คนล่าสุด


สถิติผู้ทำข้อสอบ : เริ่มใหม่ : รหัสต้นฉบับ : รุ่น 1.510103 : เวลา : 15-12-17 6:12:10 xhtml
แนะนำแบบทดสอบ : อังกฤษ #p1 :: อังกฤษ #m1 :: อังกฤษ #f1 ::