entrance

Triam Udom School Admission

เตรียมอุดมฯ สอบเข้า ม.4 โรงเรียนเปิด พ.ค.65 นี้

ข่าว 5 มี.ค.65 ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางไปเข้ารับการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมสอบจำนวนมาก ที่ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จากการรายงานของโรงเรียน ทำให้ทราบว่าการสอบคัดเลือกครั้งนี้มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น 11,853 คน ทางโรงเรียนสามารถรับนักเรียนได้ 1,520 คนใน 8 กลุ่มแผนการเรียน คิดเป็นสัดส่วนรับได้ 1 คนต่อผู้เข้าสอบ 8 คน (7.79)

โดย 8 กลุ่มแผนการเรียน ประกอบด้วย 1) วิทย์-คณิต สมัคร 8471 คน 2) ภาษา-คณิต สมัคร 837 คน 3) ภาษา-ฝรั่งเศส สมัคร 468 คน 4) ภาษา-เยอรมัน สมัคร 395 คน 5) ภาษา-ญี่ปุ่น สมัคร 524 คน 6) ภาษา-จีน สมัคร 582 คน 7) ภาษา-สเปน สมัคร 203 คน 8) ภาษา-เกาหลี สมัคร 337 คน

https://www.tnnthailand.com/news/social/106911/

เห็นข่าวแล้ว ทำให้นึกถึงห้องในอนาคตอันใกล้นี้ คาดว่า เราจะได้เห็น ห้องสอบจักวาลนฤมิต ที่ช่วยให้นักเรียนไม่ต้องเดินทางไปสอบยังศูนย์สอบ แต่ศูนย์สอบเข้าไปอยู่ในจักรวาลนฤมิต ที่นักเรียนทุกคนจะเข้าไปสอบ ทำข้อสอบอย่างสร้างสรรค์ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ที่ดำเนินการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อถึงเวลาเรียนก็จะเรียนในห้องเรียนจักวาลนฤมิต ที่เปิดให้มีการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ยิ่งกว่าเดิม

Triam Udom School Admission

สถิติการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Timeline รับบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 รอบ

ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ประชุมร่วมกับที่ประอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)
และที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.)
เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบใหม่ วันที่ 15 ธันวาคม 2559
ณ สำนักงานคณะกรรมการการการอุดมศึกษา

วัตถุประสงค์
1. เพื่อแก้ปัญหาให้นักเรียนต้องอยู่ในห้องเรียนจนครบหลักสูตรมัธยมปลาย
2. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง นักเรียนไม่ต้องวิ่งรอกสอบหลายที่สามารถเลือกสาขาที่ต้องการเรียน มีความถนัด
3. เพื่อยังคงเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกนักเรียนได้ตามความต้องการ

http://www.moe.go.th

timeline admission 2561
timeline admission 2561

แล้วพบว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
ได้ออกแถลงข่าวเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2561
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559

Timeline รับบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 รอบ
Timeline รับบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 รอบ

พบว่ารับนักเรียนเข้าศึกษาในระบบมีทั้งหมด 5 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1 ใช้แฟ้มสะสมงาน
การรับนักเรียนโดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน(Portfolio)
ไม่มีการสอบคัดเลือก เช่น การรับนักเรียนดี/ช้างเผือก
นักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา ดนตรีศิลปวัฒนธรรม
โอลิมปิกวิชาการ นักเรียนกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
หรือ เด็กดีมีคุณธรรม เป็นต้น
คัดเลือกโดยพิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว
มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อให้ ทปอ. ทำการตัดสิทธิ์
การเข้าศึกษาในระบบอื่น ๆ ผ่านเคลียริ่งเฮาส์

รอบที่ 2 ใช้คะแนน ช่วง มี.ค.2561 – เม.ย.2561

ระบบโควตา หรือรับตรงโดยใช้คะแนน ที่มหาวิทยาลัยสามารถดำเนินการได้เอง

รูปแบบที่ 1 โควตา
เช่น
โควตาพื้นที่ของมหาวิทยาลัยตามภูมิภาค
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
โครงการผลิตแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน(ODOD) เป็นต้น
คัดเลือกโดยข้อสอบที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ

รูปแบบที่ 2 สอบตรงที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ
เช่น การสอบตรงของคณะ/สาขาต่าง ๆ

รูปแบบที่ 3 รับตรงโดยใช้คะแนนที่จัดสอบโดย สทศ.
โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
(O-NET , GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ)
เช่น โครงการรับตรงของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ทั้งนี้ การจัดสอบโดยสทศ. หรือ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เช่น O-NET ,GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ และการจัดสอบโดยมหาวิทยาลัย
เช่น ข้อสอบโควตา ข้อสอบตรงของคณะ/สาขาต่าง ๆ
จะต้องอยู่ภายในช่วงเวลาเดียวกัน
คือ ช่วงเดือนมีนาคม 2561 – เมษายน 2561

โดยนักเรียนเลือกสมัครได้ทุกมหาวิทยาลัยที่เปิดดำเนินการคัดเลือกเอง
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและต้องการเข้าศึกษา
ต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพียง 1 ที่ ผ่านเคลียริ่งเฮาส์
และจะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกในระบบเคลียริ่งเฮาส์
รอบที่ 1 และ รอบที่ 2

รอบที่ 3 ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 1 (ระบบรับตรงร่วมกัน)

คัดเลือกโดยใช้ ผลคะแนนที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
(GAT/PAT และ/หรือ วิชาสามัญ 9 วิชา)
ผลคะแนน O-NET และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX)

โดยนักเรียนเลือกสมัครได้ 4 อันดับ คณะ/สาขาและมหาวิทยาลัย
ผ่านการคัดเลือกได้มากที่สุด 4 อันดับ คณะ/สาขาและมหาวิทยาลัย

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและต้องการเข้าศึกษา
ต้องทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาเพียง 1 ที่ ผ่านเคลียริ่งเฮาส์
เมื่อนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่าน ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 1 แล้ว
จะถูกตัดสิทธิ์จากการคัดเลือกใน ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 2

รอบที่ 4 ระบบเคลียริ่งเฮาส์ รอบที่ 2 (ระบบคัดเลือกกลาง)

คัดเลือกโดย ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร(GPAX)
ผลคะแนน O-NET และ ผลคะแนน GAT/PAT
ที่จัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
โดยยังคงสัดส่วนและกระบวนการคัดเลือกเหมือนระบบแอดมิชชันเดิม
นักเรียนเลือกสมัครได้ 4 อันดับ คณะ/สาขาและมหาวิทยาลัย
ผ่านการคัดเลือกได้เพียง 1 อันดับ คณะ/สาขาและมหาวิทยาลัย

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ทั้งนี้ภายหลังการรับนักศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮาส์แล้วเสร็จ
หากมหาวิทยาลัยยังไม่สามารถรับนักเรียนได้ตามจำนวนที่ต้องการ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถดำเนินการได้เอง
รวมทั้ง มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา ต่าง ๆ
สามารถเปิดสอบวิชาเฉพาะได้เองอีกด้วย

รับบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 รอบ
รับบุคคลเข้าศึกษาในอุดมศึกษา พ.ศ.2561 จำนวน 5 รอบ

http://p-dome.com/new-admissions-61/
http://www.komchadluek.com/news/edu-health/247329

เรื่องอื้อฉาวระดับชาติที่เกาหลีใต้ .. เร่งสอบโรงเรียนกวดวิชาขโมยข้อสอบ

korea school in the past
korea school in the past

เกาหลีใต้ก็ไม่ธรรมดา ขโมยข้อสอบไปเฉลยในโรงเรียนกวดวิชา
เขารู้ล่วงหน้า เลื่อนสอบ แล้วลงโทษโรงเรียนก็แรง
ในข่าวมีข้อมูลว่าเกาหลี ส่งเด็กไปเรียนอเมริกาอันดับ 3 รองจากจีน และอินเดีย
น่าจะเป็นอีกเหตุผล เรื่องการพัฒนาแบบก้าวกระโดด แทนการพัฒนากันเอง
???
แต่เกาหลีใต้ได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับสอง ที่มีระบบการศึกษาที่ดีที่สุดในโลก
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1354077710&grpid=01&catid=01

ส่วนของไทยรู้ว่าโกง ตอนที่คนเดียวติดสองที่
ในไทยยังสอบสวนกันไม่จบเลย จะมีสอบใหม่แล้ว
แต่มีข่าวเดินสายกลุ่มโพยออกหาลูกค้าอีกแล้ว
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=32818&Key=hotnews

เอเอฟพี –
http://www.thestandard.com.hk/breaking_news_detail.asp?icid=4&d_str=20130527&id=36669

korea student
korea student

รัฐบาลเมืองกิมจิเร่งสอบสวนกรณีที่โรงเรียนกวดวิชาหลายแห่งนำข้อสอบ SAT ไปให้นักศึกษาฝึกทำล่วงหน้า จนผู้บริหาร SAT สั่งระงับการสอบวัดความรู้ทั่วเกาหลีใต้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
สำนักงานการศึกษาในกรุงโซลตั้งคณะกรรมการพิเศษตรวจสอบสถาบันกวดวิชาเอกชนหลายแห่ง ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้นำข้อสอบ SAT ไปให้นักเรียนฝึกทำก่อนเข้าห้องสอบ โฆษกสำนักงานระบุ
ผู้บริหารการสอบ SAT ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับความรู้ที่ใช้อ้างอิงมากที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาของสหรัฐฯ สั่งยกเลิกการสอบทั่วเกาหลีใต้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม หลังพบว่าข้อสอบรั่วไหลไปถึงโรงเรียนกวดวิชา
องค์กร College Board ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสอบ SAT ยังประกาศงดสอบวิชาชีววิทยาในเดือนหน้าด้วย
จริยธรรมของสถาบันกวดวิชาเพื่อการสอบ SAT ตกต่ำถึงขั้นวิกฤตแล้ว” สำนักงานการศึกษาแห่งกรุงโซลระบุในถ้อยแถลง โดยตำหนิเจ้าของโรงเรียนกวดวิชาที่

ทำลายชื่อเสียงของประเทศ และทำร้ายผู้สมัครสอบที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่
สถาบันกวดวิชาที่เผยแพร่ข้อสอบล่วงหน้าจะถูกสั่งปิด และถูกตรวจสอบภาษีอากรเป็นกรณีพิเศษ อีกทั้งเจ้าของโรงเรียนจะถูกห้ามมิให้เปิดสถานศึกษาใหม่ชั่วระยะเวลาหนึ่งด้วย

ข้อมูลจากสถาบันการศึกษานานาชาติ (Institute of International Education – IIE) ระบุว่า ในปีการศึกษา 2011-2011 มีนักศึกษาชาวเกาหลีใต้เดินทางไปศึกษาต่อในสหรัฐฯ มากถึง 72,295 คน ทำให้เกาหลีใต้เป็นประเทศที่ส่งนักศึกษาต่างชาติไปเรียนต่อในสหรัฐฯ มากเป็นอันดับ 3 รองจากจีน และอินเดีย

สถาบันกวดวิชา ซึ่งช่วยนักศึกษาเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบวัดความรู้ระดับนานาชาติ กำลังเป็นที่นิยมอย่างสูงในเกาหลีใต้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการเรียนจบจากสถาบันชั้นนำจะเป็นสิ่งการันตีอาชีพการงานที่ดี หรือแม้กระทั่งโอกาสในการเลือกคู่ครอง หนุ่มสาวเมืองกิมจิมักไปเรียนเสริมกับสถาบันกวดวิชาจนดึกดื่นเพื่อจะสอบได้ลำดับต้นๆ ในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง
ทุก ๆ ปีในวันสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเกาหลีใต้จะคุมเข้มการใช้เสียงมากเป็นพิเศษ โดยจะมีการเลื่อนเที่ยวบิน, งดการฝึกซ้อมของกองทัพ และเลื่อนเวลาเข้างานของบริษัทห้างร้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าสอบได้มีสมาธิอย่างเต็มที่
การสอบ SAT ซึ่งถูกยกเลิกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากลายเป็นข่าวฮือฮาที่สื่อโสมขาวทุกแขนงนำมาตีแผ่ถึง “ด้านมืด” ของวัฒนธรรมการศึกษาในเกาหลีใต้
เหตุการณ์นี้เผยถึงด้านมืดของวัฒนธรรมการศึกษาของเรา ซึ่งปราศจากความละอายต่อการทุจริต แม้กระทั่งในการสอบระดับนานาชาติ” หนังสือพิมพ์รายวันกุกมินระบุ พร้อมชี้ว่าเป็น “เรื่องอื้อฉาวระดับชาติ

ด้านหนังสือพิมพ์จุงอังอิลโบทำนายว่า เหตุการณ์เช่นนี้คงจะเกิดขึ้นซ้ำอีก เพราะนักศึกษาและพ่อแม่จำนวนไม่น้อย “ยังเต็มใจขายวิญญาณของตนเอง เพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งคะแนนสอบ
แรงกดดันในด้านการศึกษาเป็นเหตุให้เยาวชนเกาหลีใต้ฆ่าตัวตายปีละหลายสิบคน
เหตุการณ์ล่าสุดมิใช่เรื่องอื้อฉาวครั้งแรกเกี่ยวกับการสอบ SAT ในเกาหลีใต้ โดยเมื่อปี 2007 ผลสอบของนักศึกษาเกาหลีใต้ราว 900 คนถูกประกาศเป็นโมฆะ หลังตรวจพบว่านักเรียนกลุ่มใหญ่ทราบคำถามล่วงหน้า และเมื่อปี 2010 ก็มีครูโรงเรียนกวดวิชาในเกาหลีใต้ถูกจับฐานขโมยข้อสอบ SAT ในไทยส่งไปให้นักเรียนของตนซึ่งจะต้องทำข้อสอบชุดเดียวกันในอีกไม่กี่ชั่วโมงให้หลัง

http://manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsID=9560000063468