nationuniversity

ตื่นเต้นวันเปิดเรียน 2565

มีหลายช่วงเวลาที่ #ตื่นเต้น
เช่น สอบติด มอบตัว เข้าหอ เปิดเรียน เข้าสอบ
สอบเสร็จ ฝึกงาน ฝึกสอน
เรียนจบ รับปริญญา หางาน เริ่มงาน จบงาน

แล้ว 9 พ.ค.65
พบว่า มีหลายโรงเรียนในประเทศ
เปิดเรียน on site
ที่ #มหาวิทยาลัยเนชั่น ก็เช่นกัน
ที่เปิดให้นิสิต #หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
เข้าหอพัก แล้วจะเริ่มเรียนกันแล้ว
ก่อนเริ่มเรียน จะมีฝ่ายต่าง ๆ
ออกมาพบปะพูดคุยกับนิสิต
ชี้แจงทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถาม
ให้นิสิต และผู้ปกครองในวันมอบตัว

ปล. ภาพจากแฟนเพจของ ม.เนชั่น

อ.ธวัชชัย แสนชมภู
คุณลัดดาวรรณ เรือนทัศนีย์

และพบว่า
วันนี้มีหลายโรงเรียนเปิดสอนแล้ว
เช่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่
หรือ โรงเรียนตากพิทยาคม

โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดเรียน on site ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

https://www.thaiall.com/education/competency_based_curriculum.htm

พิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเนชั่น

พิธีประสาทปริญญาบัตร
พิธีประสาทปริญญาบัตร

ยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยเนชั่น
ที่จะเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 22 ม.ค.2560
และซ้อมใหญ่ 21 ม.ค.2560
และลงทะเบียน และรายงานตัว 20 ม.ค.2560
#congratulation #graduation #nationuniversity

พิธีประสาทปริญญาบัตร
พิธีประสาทปริญญาบัตร

กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร
ณ อัฒจันทร์กลางแจ้ง มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง

8.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตถ่ายภาพตามอัธยาศัย
12.30 น. จัดแถวบัณฑิต และมหาบัณฑิตเพื่อเตรียมถ่ายรูปหมู่
13.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตถ่ายรูปหมู่ร่วมกับคณะกรรมการสภา ผู้บริหารและคณาจารย์
15.30 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตจัดแถวเตรียมความพร้อม
แขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองเข้านั่งประจำที่
16.00 น. บัณฑิตและมหาบัณฑิตเดินแถวเข้าสู่บริเวณพิธีฯ
16.20 น. พิธีประสาทปริญญาบัตร
– ประธานจุดธูปบูชาพระรัตนตรัย
– ประธานฝ่ายพิธีการ กล่าวรายงาน
– พิธีมอบปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต
– พิธีมอบเกียรติบัตรบัณฑิตดีเด่น
– ผู้ได้รับปริญญากล่าวคำปฏิญาณตน
17.45 น. ประธานในพิธีกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท

พิธีประสาทปริญญาบัตร
พิธีประสาทปริญญาบัตร
view2
view1

[วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น]
มีภาพสวย ๆ ของบัณฑิต และมหาบัณฑิต
ในวารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น
ฉบับปีการศึกษา 2557 จำแนกตามสาขาวิชาเพียบเลย
http://it.nation.ac.th/std/journal57/
http://issuu.com/55560/docs/ntu_journal_2557_b67df48f32480f

วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น
วารสารมหาวิทยาลัยเนชั่น

เหนือฟ้าคือฟ้า

ฟ้าสดใส โลกสวยงาม
ฝันยังทอประกายฉายส่อง
ด้วยพลังเปี่ยมหวังเรืองรอง
เราถักทอสัมพันธ์ร่วมใจ

แม้เขตฟ้า จะสูงชัน
เราผู้กล้าฝ่าฟันไม่หวั่นไหว
ที่เหนือฟ้าเราคือฟ้า มีสัญญายิ่งใหญ่
คือร้อยดวงใจแล้วไปด้วยกัน

ด้วยศรัทธา สร้างปัญญาก้าวไกล มหาวิทยาลัยเนชั่น
กายต่างกายแต่ดวงใจเดียวกัน รักในการสร้างสรรค์สุดใจ
ฟ้ากว้างไกลสุดสายตา โอบล้อมให้เราชาวฟ้าขาวมั่นใจ
ก้าวสู่ฝัน สู่คืนวัน ชีวิตอันสดใส
มหาวิทยาลัยเนชั่น

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี