ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา เน้นเกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ

ชวนนักเรียนเขียนบล็อก

wordpress สำหรับสร้าง blog และ siteระบบนี้เค้ามี application ที่ช่วยให้การเขียนการอ่าน และการควบคุมในฐานะ admin ทำได้ง่ายวันหนึ่ง พบว่า บัญชีหนึ่งมีปัญหา อัพเดทไม่ได้ ไม่โหลดรายการใหม่ ก็ต้องทำใจ clear ข้อมูลทั้งหมดในโทรศัพท์ อัพเดทแอปพลิเคชัน แล้วขอเชื่อมต่อกันใหม่ ปัญหาต่าง ๆ เช่น การแจ้งผลการอัพโหลดก็ดีขึ้น เป็นต้น ที่มาของเรื่อง คือกำลังเตรียม #เรื่องเล่า ให้ เด็ก ๆ ฟังว่า เว็บไซต์ทั่วไปเค้าใช้ระบบนี้ จะชวนนักเรียนเข้าไปสมัครฟรีกับ wordpress.com ไปเขียน post แล้วก็ให้ launch site กันเอง คุยแก้ปัญหาที่พบกับเพื่อน เป็นงานในสัปดาห์ที่หนึ่ง เรื่องก็จะตรงกับ #ลักษณะบุคคล ใน มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 ข้อที่ 4 ที่เชื่อว่าทุกคนย่อมแตกต่างกัน คือ เล่าเรื่องที่ประทับใจ เช่น เข้าค่ายลูกเสือ …

ชวนนักเรียนเขียนบล็อก Read More »

เรียนล่วงหน้า เรียนทบทวน เรียนพิเศษ

เรียนล่วงหน้า เรียนทบทวน เรียนพิเศษ จะเรียนอนาคต เรียนปัจจุบัน เรียนอดีต หรือเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีก มักต้องนึกถึงคำว่า เรียนพิเศษ หรือ เรียนกวดวิชา พบว่า เหตุผลหนึ่งที่ต้องเรียนพิเศษ คือ ครูไม่สอนในเรื่องที่อยากรู้ หรือครูสอนไม่เข้าใจ หรือที่ครูสอนนั้นไม่สามารถใช้แข่งขันได้ ดังนั้นการเรียนพิเศษ ก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจ ช่วยควบคุมตนเอง ได้รู้แนวข้อสอบ เทคนิคเพิ่มเติมหรือมากกว่าเฉพาะในโรงเรียนดังนั้น ครูที่มี จรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำใจ และมีความเชื่อมั่นในการสอนของตนเอง และมีความมั่นใจในสมรรถนะของผู้เรียนทั้งห้อง ว่ามีความรู้ความสามารถมากพอที่จะไปสอบแข่งขันในสังคมปัจจุบัน ก็จะไม่แนะนำให้นักเรียนขวนขวายหาเรียนเพิเศษ แต่ขอให้ตั้งใจเรียนในห้องเรียน ตามเนื้อหาที่คุณครูจัดเตรียมตามแผนการสอน เพียงเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว เหตุผลที่ต้องเรียนกวดวิชาอันดับ 1 คือ เรียนเพราะอยากรู้ 83.28%อันดับ 2 คือ เรียนเพื่อสอบแข่งขัน 80.58%อันดับ 3 คือ เรียนเพราะครูสอนไม่เข้าใจ 76.62%อันดับ 4 คือ ผู้ปกครองบังคับหรือเพื่อนชวน 65.80% อ่านต่อที่ : dailynews.co.th/education/367435/ เหตุผลที่ต้อง เรียนพิเศษ1. เพิ่มความมั่นใจ2. รู้จักบริหารเวลา3. ได้แนวข้อสอบ4. มักได้เทคนิคที่นำไปใช้ตอบโจทย์5. เรียนล่วงหน้าหรือทบทวน อ่านต่อที่ : chulatututor.com/article/168 ‘โรงเรียนกวดวิชา’ …

เรียนล่วงหน้า เรียนทบทวน เรียนพิเศษ Read More »

ตื่นเต้นวันเปิดเรียน 2565

มีหลายช่วงเวลาที่ #ตื่นเต้นเช่น สอบติด มอบตัว เข้าหอ เปิดเรียน เข้าสอบสอบเสร็จ ฝึกงาน ฝึกสอนเรียนจบ รับปริญญา หางาน เริ่มงาน จบงาน แล้ว 9 พ.ค.65พบว่า มีหลายโรงเรียนในประเทศเปิดเรียน on siteที่ #มหาวิทยาลัยเนชั่น ก็เช่นกันที่เปิดให้นิสิต #หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลเข้าหอพัก แล้วจะเริ่มเรียนกันแล้วก่อนเริ่มเรียน จะมีฝ่ายต่าง ๆออกมาพบปะพูดคุยกับนิสิตชี้แจงทำความเข้าใจ ตอบข้อซักถามให้นิสิต และผู้ปกครองในวันมอบตัว ปล. ภาพจากแฟนเพจของ ม.เนชั่น และพบว่าวันนี้มีหลายโรงเรียนเปิดสอนแล้วเช่น โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่หรือ โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียนส่วนใหญ่เปิดเรียน on site ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 https://www.thaiall.com/education/competency_based_curriculum.htm

งบอุดหนุนนักเรียน และโรงเรียน

การศึกษาต้องมีค่าใช้จ่าย

พบคำถามเรื่อง ชุดลูกเสือ ที่ผู้ปกครองต้องจ่ายสำหรับจัดหาให้นักเรียนสวมใส่ไปโรงเรียน แล้ว ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ชวนตั้งคำถามใหม่ว่า เป้าหมายลูกเสือคืออะไร โดยชวนคิดอย่างสร้างสรรค์เปรียบเทียบใน 3 ประเด็น คือ แก่น เปลือก และภาระ เพราะการศึกษาที่ดี ภาครัฐควรจัดงบประมาณอุดหนุน เพื่อลดภาระผู้ปกครองให้มีภาระน้อยที่สุดตามกำลังของแต่ละครอบครัว สำหรับเรื่อง รายวิชาที่ควรบรรจุเข้าห้องเรียนในอนาคตนั้น ได้มีการประชุมพิจารณาขับเคลื่อน จนถึงการยกร่าง หลักสูตรฐานสมรรถนะ แล้วทดลองใช้ในโรงเรียนทั้งหมด 265 โรงเรียน นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 ซึ่งหลายโรงเรียนเป็นการดำเนินการใช้หลักสูตรนี้ต่อเนื่องมาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา เนื่องจากเข้าร่วมโครงการนำร่องมาก่อนแล้ว ตาม คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จัดทำโดย สำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบหน้า 3 ที่จำแนกงบประมาณเพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนไว้ 5 กลุ่ม ดังนี้ 1) ค่าใช้จ่ายรายหัว 2) ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 3) ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนประจำ 4) ค่าอาหารนักเรียนประจำ 5) ค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ สำหรับการเบิกจ่ายในโรงเรียนนั้น เพื่อให้เกิดความคล่องตัว …

การศึกษาต้องมีค่าใช้จ่าย Read More »

โป้ยเซียน

นิสิตทั้ง 8 เล่าเรื่องขายสินค้าออนไลน์

เมื่อปลายเดือนเมษายน 2565 มีนิสิตเล่าเรื่องการขายสินค้าออนไลน์ ฟังเพลินเลยครับ เพราะแต่ละท่านมีภูมิหลัง ที่มาที่ไป กระบวนการ และความสุขจากการขาย แตกต่างกันไป เรียกว่า หลากหลายรสชาติ ไม่ซ้ำกันเลย เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน มีบางท่านที่ผมขอเป็นลูกค้าเค้าด้วยนะ สั่งสินค้ามาส่งที่ทำงานของผม ซึ่งเค้าก็โอเค (ทำให้นึกถึงเพื่อน 603 ที่เล่าเรื่องการเย็บกระเป๋าหนังทำมือ hand-made ที่แชร์ผลงานที่ได้ทำจากการเรียนเย็บกระเป๋าหนัง เสมือนผลงานส่งคุณครูก่อนจบรายวิชาที่เรียนออนไลน์ ผลงานกระเป๋าของเพื่อนดูดีมาก เห็นบอกว่าต้นทุนวัตถุดิบมีราคาสูง เช่น โซ่ทองเหลือง หรือเหรียญที่ใช้แต่งกระเป๋า) กลับมาเรื่องลูกศิษย์ทั้ง 8 ที่ทำให้นึกถึงความเทพของแต่ละคน ก็ชวนให้นึกถึง 8 เซียนข้ามทะเล (eight immortals) ที่แต่ละผลงาน และความเป็นมาล้วนมีเสน่ห์แตกต่างกันไป น่าบันทึกไว้เพื่อเป็นบทเรียน นำไปบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่นิสิตแต่ละคนได้เลือกสินค้า พบว่า บางคนผลิตสินค้าภายในเครือญาติ บางคนมีอาชีพเสริมขายออนไลน์ บางคนฝันอยากเป็นเกษตรกร บางคนเป็นผู้นำเข้าสินค้าจากจีน บางคนขายรถยนต์มือสอง บางคนเป็นนักสะสมหนังสือการ์ตูน บางคนชอบต่อเลโก้ บางคนมีสินค้าแบรนเนมที่ขายต่อแล้วได้ราคา หากลงลึกไปที่ตัวสินค้า เพื่อชี้ให้เห็นว่ามีสินค้าอะไรบ้าง ที่นิสิตเค้าเลือกมาขายออนไลน์ เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นได้ทันที ไม่จำกัดงบประมาณ เพศ วัย …

นิสิตทั้ง 8 เล่าเรื่องขายสินค้าออนไลน์ Read More »

ลอย ชุนพงษ์ทอง กับพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่ดี

ลอย ชุนพงษ์ทอง เสนอให้มี 17 ข้อใน พ.ร.บ.ฯ

นั่งดูคลิปวิดีโอของ ลอย ชุนพงษ์ทองเรื่อง ชำแหละ #แผนการศึกษา #จุดจบความคิดสร้างสรรค์ #ใส่กรอบแบบเดียวกัน พบข้อเสนอแนะว่า พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติที่ดีควรต้องมี 17 ข้อ ต่อไปนี้ ระบุวิธีดำเนินการที่ให้รัฐจะจัดหา เพื่อให้สิทธิเด็กและประชาชนได้เรียนรู้ ตามความถนัด ตามท้องถิ่น ตามความเชื่อ ตามศักยภาพ ได้อย่างไร ระบุช่องทางที่รัฐ จะให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคเอกชน และองค์กรท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างไร ระบุช่องทางการตรวจสอบ จากภาคประชาชน เช่น งบการเงินของสถานศึกษา คะแนนโหวตของประชาชนในท้องถิ่น นำไปสู่งบของโรงเรียน ระบุหน้าที่ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่อเด็ก ระบุสิทธิ เสรีภาพขอบเขตการแสดงออกของเด็ก และหน้าที่ในสถานศึกษา ระบุสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของครูในและนอกสถานศึกษา ระบุขอบเขตการลงโทษเด็กโดยครู ระบุขอบเขต และการคุ้มครองเสรีภาพทางวิชาการในสถานศึกษา ระบุกรอบและความเป็นอิสระของสถานศึกษาในการจัดการศึกษา ระบุภาระหน้าที่ของสถานศึกษาต่อชุมชน หรือภูมิภาค ระบุสิทธิในการศึกษาภาคพิเศษ เช่น ผู้พิการ ทางการ/สมอง นักบวช นักโทษจองจำ กำหนดหลักสูตรฯ ต้นแบบการสอน ประเมินผล โดยสถาบันส่งเสริมการสอนฯ กำหนดสัดส่วนเวลาที่ครูใช้ไปกับการสอน …

ลอย ชุนพงษ์ทอง เสนอให้มี 17 ข้อใน พ.ร.บ.ฯ Read More »

critical thinking นักเรียน บวกผิด เพราะอะไร

เครื่องมือวัดทักษะการคิด ใช้ข้อสอบแบบ PISA ได้ครับ

ปีพ.ศ.2565 การสอบวัดประเมินผลด้วยเครื่องมือใดที่ใช้วัดทักษะการคิดได้ คือ ข้อสอบแบบ PISA ซึ่งมีตัวอย่างข้อสอบ เผยแพร่ใน ipst.ac.th เช่น 1) ข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012 2) การประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน พิมพ์ครั้งที่ 2 3) ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 4) ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS: วิทยาศาสตร์ พิมพ์ครั้งที่ 2 5) ข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS: วิทยาศาสตร์ 6) การประเมินผลนานาชาติ PISA: คณิตศาสตร์ 7) การประเมินผลนานาชาติ PISA: การอ่าน มีลิงค์ให้ดาวน์โหลดแฟ้มแบบ pdf เผยแพร่ผ่าน google drive https://www.thaiall.com/futureclassroom/ #ห้องเรียนแห่งอนาคต

tcas 2565 จาก mytcas.com

ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT 2565

TCAS 2565 ปฏิทินการสมัครสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 เลื่อนวันสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2565 ปฏิทินการสอบ วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2565 รหัสและชื่อวิชา (เลือกสอบในวิชาที่ตนเองถนัด) 85 GAT ความถนัดทั่วไป71 PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์72 PAT2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์73 PAT3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์74 PAT4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์75 PAT5 ความถนัดทางวิชาชีพครู76 PAT6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์77 PAT7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส78 PAT7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน79 PAT7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น80 PAT7.4 ความถนัดทางภาษาจีน81 PAT7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ82 PAT7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี83 PAT7.7 ความถนัดทางภาษาเกาหลี https://www.mytcas.com/news/update-gat-pat-2565 ข้อมูลจาก mytcas.com

google docs

การแปลงจาก pdf ภาษาไทยเป็น word (2/2)

การทดสอบแปลงแฟ้ม word เป็น pdf แล้วแปลงจาก pdf กลับไปเป็น word ในทันที โดยแฟ้ม pdf นี้สร้างขึ้นมาจาก word มี 3 วิธี ใช้ office 2 รุ่น แล้วแปลงด้วยเครื่องมือแบบออนไลน์ 7 เครื่องมือ พบว่า รูปแบบตัวอักษรเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะทำให้ผลการแปลงยอมรับได้ตั้งแต่ 50-90% แต่ไม่มีวิธีใดยอมรับได้ถึง 100% แต่วิธีที่ 8 ที่ทำให้ผลการแปลงยอมรับได้เกือบ 100% คือ การแปลงจาก pdf เป็นภาพแบบ png ก่อน ตัวอย่างนี้ใช้บริการของ pdf2png.com แล้วส่งเข้า google drive แล้วเลือก open with : google docs จะได้แฟ้ม .docx ที่แสดงการเปรียบเทียบต้นฉบับกับผลการแปลง (convert) เป็นตัวอักษรที่อยู่ในแฟ้มเดียวกัน …

การแปลงจาก pdf ภาษาไทยเป็น word (2/2) Read More »

ชวนกันออกจาก comfort zone เข้าหลักสูตร GCP online training (ภาพจากแฟนเพจ มหาวิทยาลัยเนชั่น)

ชวนนิสิตเข้า หลักสูตร GCP online training แบบ self-learning

เมื่อวาน (20 ก.พ.2565) ชวนนิสิต M.Ed. เข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรหลักสูตร GCP online training (Computer based) ตามความสมัครใจ หลังทุกคนนำเสนอโครงงานประจำวิชาช่วงกลางวันแล้ว ในช่วงเย็น พบว่า กลุ่มนิสิต M.B.A. แชร์ประกาศนียบัตร ซึ่งนิสิตจะผ่านได้ ต้องเข้าสอบและผ่านการสอบ ตามเกณฑ์อย่างน้อยถูก 24 จาก 30 ข้อ แล้วก่อนหน้านี้ เคยทราบว่ากลุ่มนิสิตสาธารณสุขศาสตร์ก็ผ่านหลักสูตรนี้แล้ว เมื่อได้เข้าไปทำข้อสอบ ทำให้ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ “แนวทางการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี” เพิ่มขึ้น หลักสูตร GCP online training (Computer based) “แนวทางการปฎิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (ICH-GCP:E6(R2))” โดย คณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดย ICH ย่อจาก The International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration …

ชวนนิสิตเข้า หลักสูตร GCP online training แบบ self-learning Read More »